نمایش 181-189 از 197 نتیجه

FRENCH KIDS 1

(0 نظر)
0
student
0
2,100,000 ﷼ 1,050,000 ﷼

زمان تشکیل کلاس: 20:15 – 19:15   یکشنبه – سه شنبه شروع ترم: 99/05/05 پایان ترم:  99/06/23 تخفیف 50 درصدی جدیدالورودی

2,100,000 ﷼ 1,050,000 ﷼

BIG 101

(0 نظر)
5
students
0
2,100,000 ﷼

زمان تشکیل کلاس: 19:45 – 17:30   یکشنبه – سه شنبه شروع ترم: 99/05/05 پایان ترم:  99/06/23 تخفیف 20 درصدی ثبت نام تا پایان تیرماه

2,100,000 ﷼

BIG 501

(0 نظر)
2
students
0
2,100,000 ﷼

زمان تشکیل کلاس: 18:20 – 17:00 شروع ترم: 99/05/04 پایان ترم:99/06/22 تخفیف 20 درصدی ثبت نام تا پایان تیر ماه

2,100,000 ﷼

BIG 203

(0 نظر)
0
student
0
2,100,000 ﷼

زمان تشکیل کلاس: 16:30-15 شروع ترم: 99/5/4 پایان ترم: 99/6/22 20 درصد تخفیف شهریه تا پایان تیرماه

2,100,000 ﷼

ٌٍُSWEETIES 1

(0 نظر)
0
student
0
2,100,000 ﷼ 1,050,000 ﷼

زمان تشکیل کلاس: 18:15-17:30 شروع ترم: 99/05/04 پایان ترم:99/06/22 50 درصد تخفیف ثبت نام تا پایان تیرماه

2,100,000 ﷼ 1,050,000 ﷼

ٌٍُSWEETIES 3

(0 نظر)
1
student
0
2,100,000 ﷼

زمان تشکیل کلاس: 19:15-18:30 شنبه-چهارشنبه شروع ترم:99/05/04 پایان ترم:99/06/22 20 درصد تخفیف ثبت نام تا پایان تیرماه

2,100,000 ﷼

SWEETIES 8

(0 نظر)
2
students
0
2,100,000 ﷼

زمان تشکیل کلاس: 17:30-16:30 شنبه-چهارشنبه شروع ترم: 99/05/4 پایان ترم : 99/06/22 20 درصد تخفیف ثبت نام تا پایان تیرماه

2,100,000 ﷼

SWEETIES 2

(0 نظر)
3
students
0
2,100,000 ﷼

زمان تشکیل کلاس: 12:45-12 شنبه-چهارشنبه شروع ترم: 99/05/4 پایان ترم: 99/06/22 20 درصد تخفیف ثبت نام تا پایان تیرماه

2,100,000 ﷼

SWEETIES 6

(0 نظر)
2
students
0
2,100,000 ﷼

زمان تشکیل کلاس: 20:30-19:30 تاریخ شروع: 99/05/4 تاریخ پایان:99/06/22 تخفیف 20 درصدی ثبت نام تا پایان تیرماه

2,100,000 ﷼