نمایش 1-9 از 59 نتیجه

Big 401

(0 نظر)
0
student
0
3,500,000 ﷼

روزهای تشکیل کلاس: شنبه- چهارشنبه ساعات تشکیل کلاس: 17:30 الی18:30 شروع:1401/06/19  پایان:1401/08/04

3,500,000 ﷼

Big103

(0 نظر)
0
student
0
3,500,000 ﷼

روزهای تشکیل کلاس: شنبه- چهارشنبه ساعات تشکیل کلاس:19:00 الی20:00 شروع:1401/06/19  پایان:1401/08/04

3,500,000 ﷼

Big 501

(0 نظر)
0
student
0
3,500,000 ﷼

روزهای تشکیل کلاس: شنبه-چهارشنبه ساعات تشکیل کلاس: 18:30 الی19:45 شروع:1401/06/19  پایان:1401/08/04

3,500,000 ﷼

Reading & talk show

(0 نظر)
0
student
0
3,500,000 ﷼

روزهای تشکیل کلاس: شنبه-چهارشنبه ساعات تشکیل کلاس: 16:30 الی 17:30

3,500,000 ﷼

Big 403

(0 نظر)
0
student
0
3,500,000 ﷼

گروه A روزهای تشکیل کلاس:شنبه – چهارشنبه زمان تشکیل کلاس :   18:40  –   17:30 شروع:   01/01/06 پایان :    01/02/31 شامل تخفیف نمی باشد.

3,500,000 ﷼

sw3

(0 نظر)
1
student
0
3,500,000 ﷼

گروه A روزهای تشکیل کلاس:شنبه – چهارشنبه زمان تشکیل کلاس :   19:30  –   18:30 شروع:   01/01/06 پایان :    01/02/31 شامل تخفیف نمی باشد.

3,500,000 ﷼

Reading

(0 نظر)
0
student
0
3,500,000 ﷼

گروه A روزهای تشکیل کلاس:شنبه – چهارشنبه زمان تشکیل کلاس :   17:30  –   16:30 شروع:   01/01/06 پایان :    01/02/31 شامل تخفیف نمی باشد.

3,500,000 ﷼

Big 401

(0 نظر)
2
students
0
3,500,000 ﷼

گروه A روزهای تشکیل کلاس:شنبه – چهارشنبه زمان تشکیل کلاس :   19:15  –   18:15 شروع:   01/01/06 پایان :    01/02/31  

3,500,000 ﷼

Big301

(0 نظر)
0
student
0
3,500,000 ﷼

گروه A روزهای تشکیل کلاس:شنبه – چهارشنبه زمان تشکیل کلاس :   18:00  –   16:45 شروع:   01/01/06 پایان :    01/02/31  

3,500,000 ﷼